Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Blog

Een goed risicobeeld voor gerichte basishulpverlening

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven en organisaties een veilige en gezonde omgeving moeten bieden aan medewerkers en bezoekers. Hierbij hoort de inzet van bedrijfshulpverleners. De procedures in het kader van bedrijfshulpverlening (BHV) bestaan in grote lijnen uit het schetsen van een risicobeeld van de locatie(s) waar de mensen zich bevinden, het opstellen van een plan van aanpak om deze risico’s met preventieve maatregelen tot een minimum te beperken en het inzetten van een BHV-organisatie die eerste hulp kan verlenen als dat nodig is. Het begrip BHV zal binnenkort veranderen. Sinds 2010 ligt er een voorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur: het Besluit basishulpverlening. Dit besluit is nog niet aangenomen, en de ingangsdatum is dus nog onbekend. Wel is duidelijk dat hulpverlening in het besluit breder wordt getrokken, waardoor ook van organisatoren van evenementen in zowel binnen- als buitenlocaties wordt verwacht dat zij een BHV-organisatie neerzetten. Hier wordt in het aanstaande besluit over brandveilig gebruik van niet-bouwwerken ook naar verwezen.

De verschuiving van bedrijfs- naar basishulpverlening lijkt een logische ontwikkeling gezien de toenemende vraag naar goede veiligheidszorg bij evenementen. Wij krijgen signalen uit de branche dat meer vraag naar BHV nu al leidt tot de inzet van meer BHV-organisaties bij publieksevenementen. De daadwerkelijke inzet hangt nu nog sterk af van de eisen die de gemeente wenst te stellen. Daarbij wordt nu vaak voor de inzet een staffel van één BHV-er op duizend bezoekers aangehouden. Dit is te kort door de bocht. Bij de inzet van BHV-ers is een gerichte aanpak gewenst.

Publieksevenementen kennen veel verschillende risico’s waarop de BHV-organisatie inhoudelijk moet worden voorbereid en waar rekening mee moet worden gehouden bij de eerstehulpverlening. Dit niet in het minste geval voor de veiligheid van de BHV-er zelf. Zo krijgt de ‘evenementen BHV-er’ te maken met uitdagingen bij uiteenlopende bezoekerstypen, die al dan niet onder invloed zijn van drugs of alcohol. Tevens heeft de BHV-er op publieksevenementen relatief vaker te maken met mensenmassa’s die in beweging zijn, gedrag van mensen onder kennelijke invloed, een complexe omgeving en veranderende omstandigheden (denk aan afwisselende artiesten). Met een beeld van relevante (rest)risico’s op het evenement, een gericht BHV-plan en voldoende instructies kan de BHV-er een veilige, snelle en adequate reactie geven in situaties die voor evenementen typerend zijn. Een goed risicobeeld van een bepaald evenement geeft ook inzicht in de grenzen en mogelijkheden van de BHV-er in risicovolle situaties.

Om een goed risicobeeld te kunnen krijgen voor de BHV, wordt in andere segmenten een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Het ligt voor de hand om dit voor evenementen ook te gaan doen, maar er is nu nog geen RI&E-methode beschikbaar die voor publieksevenementen kan worden gebruikt. Wel is bij grootschalige evenementen het voordeel dat er tijdens het proces van planvorming en vergunningverlening als het goed is al aandacht is voor risico’s en benodigde veiligheidsmaatregelen. Degene die de BHV-inzet moet voorbereiden en coördineert kan, naast een eigen op arbeidsrisico’s gebaseerde inventarisatie, aanhaken bij deze risicoanalyse.

Hoe de BHV op evenementen vorm moet krijgen is nog niet duidelijk genoeg. Meer richtlijnen in het kader van taken, verantwoordelijkheden, risico’s en de benodigde inzet van BHV-ers op verschillende evenementen zijn welkom, en hopelijk krijgt dit gestalte met de komst van de AMvB Besluit basishulpverlening. Tot die tijd dient de BHV-er evenals iedere medewerker met een veiligheidstaak op evenementen zich op zijn minst bewust te zijn van de risico’s die komen kijken bij evenementen, de omgeving waar in hij werkt en de gevolgen van zijn eigen optreden. Dit is niet alleen voor de veiligheid van het personeel, de vrijwilliger en het publiek van belang, maar ook voor de medewerker zelf.

Personeel met een veiligheidsfunctie tijdens evenementen kan zich vanaf nu laten opleiden tot Event Safety Attendant. Kijk voor deze opleiding tot veiligheidsmedewerker met evenementen-BHV op www.kcev.nl/opleiden.