Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Algemene voorwaarden

Artikel 1                Begripsomschrijving

“Algemene Voorwaarden” : de onderhavige bepalingen;
“Opdrachtnemer”: Instituut Zocher, gevestigd te Haarlem, tevens handelend onder de naam Kenniscentrum Evenementenveiligheid;
“Opdrachtgever”: degene die met Opdrachtnemer contracteert dan wel beoogt te contracteren.

Artikel 2                Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van en overeenkomsten met Opdrachtnemer.

2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

Artikel 3                               Offertes  en totstandkoming overeenkomst

 

1. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.

2. Tenzij anders vermeld, zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten. Deze kosten kunnen door Opdrachtnemer afzonderlijk in rekening gebracht worden.

3. Opdrachtnemer gaat er bij het doen van aanbiedingen en offertes vanuit dat de werkzaamheden door Opdrachtnemer zullen worden uitgevoerd onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor Opdrachtnemer extra kosten moet maken, zal Opdrachtnemer dit melden aan Opdrachtgever en heeft Opdrachtnemer het recht de extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien in de offerte of aanbieding een termijn voor de aanvaarding is opgenomen.

5. Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer Opdrachtgever een offerte of aanbieding van Opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, of indien de offerte of aanbieding (nog) niet schriftelijk is aanvaard, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.

Artikel 4                                Terbeschikkingstelling van informatie Opdrachtgever

1. Om de uitvoering van de overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder alle informatie die van invloed kan zijn op de advisering waarop Opdrachtnemer zich richt.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie en dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.

3. De uitvoering van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat alle gegeven door Opdrachtgever zijn verstrekt.

4. Indien de overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst per omgaand te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever.

5. Uit de vertraging voortvloeiende extra uren en/of extra kosten, alsmede overige schade voor Opdrachtnemer ontstaan doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan een bovenstaande informatieverplichting, komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5               Uitvoering en termijnen overeenkomst

 

1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer juist wordt geïnformeerd door Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

2. De werkzaamheden van Opdrachtnemer hebben het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ ; Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer via elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven

zoals  – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus en zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

4. Alle door Opdrachtnemer genoemde en/of overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren. Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer (te beschouwen als) fatale termijn. Opdrachtnemer spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen tekortkoming. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Opdrachtnemer dient altijd een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

 

Artikel 6                                Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst wordt daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

4. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid dat de overeenkomst kan worden gewijzigd en dat de prijs en de tijdsplanning van de overeenkomst daardoor kan worden beïnvloed.

5. Indien de overeenkomst moet worden gewijzigd, om wat voor reden dan ook, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het op dat moment te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

6. Indien het noodzakelijk is de overeenkomst voor een behoorlijke uitvoering daarvan te wijzigen en Opdrachtgever weigert binnen een redelijke termijn zijn schriftelijk akkoord te geven ter zake de door te voeren wijzigingen in de overeenkomst, dan heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever.

7. De Opdrachtnemer kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. De Opdrachtnemer komt hiermee niet in gebreke met de nakoming van de overeenkomst.

8. Indien Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden moet verrichten, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan door toedoen van Opdrachtgever, worden deze werkzaamheden en kosten als zijnde meerwerk in rekening gebracht.

Artikel 7                                Reclame en verval van rechten

1. Op straffe van automatisch verval van alle aanspraken, dient Opdrachtgever per omgaand na uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden te evalueren om te onderzoeken of de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst en bij ontdekking van een gebrek per aangetekende post binnen 30 dagen na uitvoering van de overeenkomst te reclameren aan het adres van Opdrachtgever.

2. In het geval Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken binnen de in lid 1 genoemde termijn, dient Opdrachtgever zich binnen 5 dagen na ontdekking van het gebrek, op straffe van automatisch verval van zijn rechten, schriftelijk en per aangetekende post alsnog te beroepen op het gebrek.

3. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer zo adequaat mogelijk kan reageren op het gebrek.

4. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog nakomen zoals tussen partijen is overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Indien de nakoming onmogelijk is geworden, dient dit schriftelijk in de ingebrekestelling te zijn vermeld.

5. Opdrachtgever dient haar rechten uit de overeenkomst, binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een gerechtelijke procedure, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch komen te vervallen.

6. De rechten en aanspraken voortvloeiende uit de overeenkomst en de uitvoering daarvan vervallen voor Opdrachtgever automatisch twee jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8                                Opschorting

 

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst de Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van Opdrachtgever is of wordt gelegd.

2. Indien de Opdrachtnemer tot opschorting overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan.

Artikel 9                                Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Opdrachtnemer dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden dienen daaronder te worden begrepen, alsook de omstandigheid dat Opdrachtnemer een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10             Betalingsvoorwaarden

1. Het honorarium en de kosten van Opdrachtnemer ter zake van de geleverde diensten worden, ingeval een overeenkomst een doorlooptijd van minder dan 1 maand heeft, aan het einde van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Ingeval een overeenkomst een doorlooptijd heeft van langer dan 1 maand worden gedurende de opdracht de werkzaamheden periodiek in rekening gebracht. In beginsel wordt alsdan iedere 30 dagen een declaratie aan Opdrachtgever verzonden.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Opdrachtgever zijn bezwaren binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de juistheid van de facturen komt vast te staan.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake van de geleverde diensten (reclame) geven Opdrachtgever nimmer de bevoegdheid betaling op te schorten.

5. Na de vervaldag (14 dagen na factuurdatum) is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment wordt wettelijke handelsrente in rekening gebracht. Ook alle door Opdrachtnemer te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de onbetaald gelaten factuur komen voor rekening van Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

6. Indien de overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is aangegaan, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 11             Contractsduur en beëindiging

1. Indien de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze uitsluitend worden opgezegd tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

2. Indien de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en tussentijdse opzegging niet is uitgesloten, geldt dat indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, de Opdrachtnemer recht heeft op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn.

3. Alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten kunnen door Opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds worden beëindigd door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toeko­mende rechten, in de navolgende gevallen:

a.       indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;

b.      indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen Opdrachtgever, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;

c.       indien Opdrachtgever haar crediteuren een akkoord aanbiedt;

d.      indien de onderneming van Opdrachtgever staakt of dreigt te staken;

e.      indien na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Opdrachtnemer inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

f.       Opdrachtgever enige op haar krachtens tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst of krachtens de wet op Opdrachtgever rustende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert ofwel nakoming niet meer mogelijk is;

g.       indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van de Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

h.      indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

6. Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de beëindiging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van haar schade daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 12            Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot merk-, auteurs-, model- en databankenrechten) die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt of ontstaan en/of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, waaronder, maar niet beperkt tot producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, werkwijzen, uitkomsten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, know how, tekeningen, gegevensverzamelingen en overige kennis, komen uitsluitend toe aan Opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever zal alle intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer steeds volledig respecteren.

3. Opdrachtgever zal alle eventueel aan haar toekomende rechten van intellectuele eigendom voortvloeiende uit de opdracht onvoorwaardelijk en zonder enige beperking reeds hierbij voor alsdan aan Opdrachtnemer overdragen.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten die in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen zelf openbaar te maken, te verveelvoudigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, af te leveren, anderszins te verhandelen of te doen inschrijven, anders dan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Voor zover noodzakelijk voor het doel van de opdracht, is Opdrachtgever gerechtigd om het advies of onderzoeksresultaat voor gebruik in haar eigen organisatie te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Artikel 13             Vertrouwelijkheid / Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van de andere partij hebben verkregen.

2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst alle gegevens die hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft verkregen van de Opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde overeenkomst. Opdrachtnemer zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen tevens aan haar werknemers en derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt.

3. Opdrachtgever zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst, de in het kader daarvan verstrekte informatie omtrent Opdrachtnemer, waaronder mede verstaan informatie over tarieven, kortingen, verstrekte adviezen, de aanpak van Opdrachtnemer, zijn werkwijze, zijn rapportage, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde overeenkomst. Opdrachtgever zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen aan haar werknemers en derden die Opdrachtgever bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt.

4. Indien een van de partijen in strijd handelt met voornoemde artikelleden verbeurt deze partij aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding evenals een bedrag van € 2.500,– voor elke dag dat deze overtreding voortduurt onverminderd het recht van de andere partij om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de naam van Opdrachtgever alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.

Artikel 14             Aansprakelijkheid

 

1. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

 

2. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn jegens Opdrachtgever, voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, dan geldt dat:

a.      Opdrachtnemer nooit aansprakelijk zal zijn voor de door de Opdrachtgever gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;

b.      de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag dat zijn verzekeraar in voorkomend geval uitkeert, of, indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet in aanmerking komt voor uitkering door de verzekering, beperkt tot de netto waarde van de factuur die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen werkzaamheden ten grondslag liggen waarvoor een factuur is gezonden, of er meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste door Opdrachtgever verzonden factuur;

3. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot zes maal de gemiddelde waarde van de maandelijks door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte facturen of, indien de overeenkomst tussen partijen korter dan zes maanden heeft geduurd, tot de totale netto waarde van de facturen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst.

4. Schade waarvoor de Opdrachtnemer grond van deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de Opdrachtnemer te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

Artikel 15             Vrijwaring

 

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever of anderen dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

16           Toepasselijk recht en geschillenregeling

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Download de Algemene voorwaarden in PDF formaat