Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Blog

De beveiliging van Sinterklaas

Een kinderfeestje met 600 agenten. Zo bestempelde het AD de landelijke sinterklaasintocht. De politie-inzet getuigt van de vrees voor protest, strijd en acties. Die vrees bestaat vanwege de polarisatie tussen degene die verandering willen en degene die een traditie ongewijzigd willen laten (of degene die geen protesten willen tijdens het evenement). Het maatschappelijke debat rondom Sinterklaas heeft kookpunten bereikt in de vorm van demonstraties, tegendemonstraties en blokkades.

Dat beveiligingsmaatregelen daardoor nodig zijn is even betreurenswaardig als logisch. Sinds de ongeregeldheden in 2014 in Gouda horen we steevast over een gecontroleerde toegang, een meldplicht voor demonstraties en het toewijzen van gebieden aan degene die willen demonstreren.

Veiligheidszorgen sinterklaasintochten
Dit jaar zijn protesten aangekondigd bij ten minste twaalf lokale sinterklaasintochten. Naar aanleiding van die protesten, en de heftige reacties daarop, bestaan er de nodige veiligheidszorgen.

Burgemeesters zitten in een spagaat tussen het in de grondwet vastgelegde demonstratierecht en de verantwoordelijkheid voor veiligheid. Organisatoren van sinterklaasintochten hebben te maken met complexe beveiligingsvraagstukken gezien de primaire verantwoordelijk voor evenementenveiligheid die hen wordt toegekend.

Velen zitten wellicht met de handen in het haar. Bij welke sinterklaasintocht zijn (aanvullende) beveiligingsmaatregelen nodig en over welke maatregelen spreken we dan?

Welke sinterklaasintochten hebben beveiliging nodig?
Alles en overal beveiligen is onhaalbaar. Het devies luidt: neem alleen maatregelen als daar aanleiding voor bestaat. Signalen van protesten en tegenacties zijn vanzelfsprekend een aanleiding. Wanneer er geen concrete dreiging bestaat, blijft de vraag over of er sprake is van een potentiële dreiging en of daarin voldoende aanleiding schuilt voor het nemen van beveiligingsmaatregelen. Het opstellen van een dreigingsprofiel kan daar inzicht in geven. Dat profiel geeft – net als een concrete dreiging – weliswaar geen zekerheid dat een dreiging zich zal openbaren, maar het geeft wel houvast bij de afweging of maatregelen nodig zijn en over het kunnen accepteren van een zeker risico.

Welke beveiligingsmaatregelen zijn nodig?
Beveiliging is maatwerk. Beveiligingsmaatregelen moeten zijn toegesneden op de aard en omvang van de dreiging en de kenmerken van de intocht. Het is onmogelijk om volledig te zijn in de beschrijving van de benodigde maatregelen voor iedere sinterklaasintocht die beveiligd moet worden, maar op basis van het type dreiging moet op hoofdlijnen vooral gedacht worden aan de volgende soorten maatregelen:

  • Afschermende maatregelen, bijvoorbeeld compartimentering (zonering) en schilbeveiliging.
  • Toegangverlenende maatregelen, bijvoorbeeld het beperken van het aantal ingangen, inrijbeperkende maatregelen en toegangscontrole.
  • Zichtbaarheid en detectie, bijvoorbeeld het tonen van beveiliging (security footprinting), visueel overzicht op de activiteiten en het uit de anonimiteit halen van potentiële ordeverstoorders.
  • Interveniërende maatregelen, bijvoorbeeld alarmprocedures, heldere communicatiestructuren en veiligheidspersoneel dat met korte responstijden kan optreden.

Accepteren of prepareren?
De sinterklaasintocht heeft zijn onschuld verloren, maar dat wil niet zeggen dat er altijd en overal beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Geen concrete dreiging noch een potentiele dreiging (die voldoende aanleiding geeft voor beveiligingsmaatregelen)? Dan moet er vooral een afweging worden gemaakt over het accepteren van een zeker risico. Is de voorstelbaarheid van ongeregeldheden groot? Dan is preparatie op zijn plaats. Maatregelen moeten verstoringen voorkomen of de impact daarvan verkleinen. Zeker omdat het een kinderfeest is dat anders dreigt te ontsporen.