Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Blog

Crowd management I

Crowd management is verworden tot een klassiek leerstuk uit de evenementenveiligheid. Crowd management is het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen. De publieksveiligheid bij evenementen is in grote mate afhankelijk van crowd management.

Eenvoudig samengevat beoogt crowd management dat publiek zich veilig en geordend kan verzamelen en verplaatsen. Dit houdt vooral in dat voorkomen moet worden dat er waar dan ook een te hoge publieksdichtheid (concentratie van bezoekers) ontstaat. Dit is niet vanzelfsprekend. Crowd management vraagt om aandacht, kennis en invulling.

Op het eerste gezicht mag de vraag om aandacht voor crowd management bij evenementen evident lijken. Toch is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. De mate van aandacht voor crowd management wordt beperkt doordat er in veel gevallen onvoldoende bekendheid is met de materie. Daarnaast kan crowd management als ‘onnodig gedoe’ worden ervaren. Dit vanwege het uitgangspunt dat (de omvang van) een evenement hier niet om vraagt of om de voorbereiding voor een evenement te verlichten. Mijn inziens staat dit op gespannen voet met de verantwoordelijkheid van betrokken partijen voor de publieksveiligheid bij evenementen.

Naast aandacht vraagt crowd management vooral om kennis over hoe publiek zich vormt en beweegt. Hiervoor wordt ook wel de term crowd dynamics gebruikt, die verwijst naar de dynamiek van een menigte. Wellicht de belangrijkste onderwerpen hierbij zijn publieksdichtheid en de mate waarin publieksstromen zich kunnen voortzetten. Voor dit laatste wordt de term doorstroming gebruikt. De publieksdichtheid en doorstroming worden beïnvloed door een keur aan factoren die verband houden met onder meer de inrichting van de evenementenlocatie, de bezoekerscapaciteit, aanwezige faciliteiten, communicatie, het bezoekersprofiel en psychologische factoren. Crowd dynamics geeft daarmee inzicht en informatie die bruikbaar is bij crowd management, waarbij de mogelijkheden tot het beïnvloeden van de publieksdichtheid en doorstroming belangrijk zijn.

Door de veelheid en diversiteit van factoren kan behoefte bestaan aan simplificatie. Zeker voor diegenen die er in de praktijk mee aan de slag moeten. Welk uitgangspunt moet dan genomen worden? Hier lijken zich twee stromingen te onderscheiden. Er zijn deskundigen op het gebied van evenementenveiligheid die menen dat élke factor die van invloed is, waar mogelijk meegewogen moet worden. Het mag duidelijk zijn dat dit lastig te realiseren is; het is bijzonder veelomvattend en vraagt om geavanceerde computersimulaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nog een ander uitgangspunt bestaat. Dit uitgangspunt stelt dat er verder gesimplificeerd mag worden en computersimulaties niet noodzakelijk zijn, zolang er maar niet overgesimplificeerd wordt. Willekeurige effecten en elementen, worden dan niet meegewogen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bochten in de routing die invloed hebben op de doorstroming.

Wat hier ook van zij, beide uitgangspunten bevatten enige simplificatie. Zo zijn er factoren waarvan het vrijwel onmogelijk is om de invloed hiervan mee te nemen in een berekening of simulatie, terwijl deze wel degelijk een uitwerking hebben. Denk hierbij aan psychologische factoren die invloed hebben op het menselijk gedrag.

Het wil mij voorkomen dat betrokken partijen moeten doen wat in hun vermogen ligt, daarbij bewust zijn van de beperkingen en hier rekening mee houden. In deze complexe materie is enige simplificatie onvermijdbaar. Wanneer er van uit gegaan wordt dat betrokken partijen moeten doen wat in hun vermogen ligt, heeft dat wel een grote betekenis voor de mate waarin zij mogen simplificeren. Tegen deze achtergrond past het de deskundigheid van betrokkenen te ontwikkelen of te bezien waar benodigde kennis te halen is.

Crowd Management I is het eerste deel van een tweedelige publicatie. Het tweede deel bevat een nadere uiteenzetting van de materie en invulling. Zie: crowd managment II.