Loggerweg 7 8042 PG Zwolle
+31 (0)38 42 56 746 info@kcev.nl
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Algemene voorwaarden deelname studiemiddag

 

1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

–          Overeenkomst: Iedere rechtsbetrekking tussen het Kenniscentrum Evenementenveiligheid en een Opdrachtgever die betrekking heeft op het leveren van diensten en de verkoop van producten;

–          Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die een Overeenkomst met Kenniscentrum Evenementveiligheid aangaa(t)(n), en de betalingsverplichting op zicht neemt, hierna te noemen: “de Wederpartij”;

–          Deelnemer: De natuurlijke perso(o)n(en), aangewezen door de Wederpartij, die namens de Wederpartij deel zal of zullen nemen aan de studiemiddag.

 

2. Inschrijving en deelname

2.1.    Door middel van inschrijving voor de studiemiddag komt een Overeenkomst tot stand tussen het Kenniscentrum Evenementenveiligheid en de Deelnemer/Wederpartij.

2.2.    Bij overtekening van de studiemiddag hanteert het Kenniscentrum Evenementenveiligheid, wanneer de deelnemer aan alle gestelde voorwaarden voldoet, de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier als selectiecriterium.

2.3.    Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen de studiemiddag af te gelasten. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid zal de Deelnemer/Wederpartij in voorkomende gevallen daarvan tijdig op de hoogte stellen.

2.4.    De inschrijving is door het Kenniscentrum Evenementenveiligheid aanvaard wanneer het Kenniscentrum Evenementenveiligheid of een door haar ingeschakelde derde, in reactie op de inschrijving van de Deelnemer of Wederpartij, (per email) een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd.

2.5.    Indien bij aanvang van de studiemiddag de deelnamekosten niet of niet volledig zijn voldaan, is het Kenniscentrum Evenementenveiligheid gerechtigd om de Deelnemer van deelname uit te sluiten.

2.6.    Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma van de studiemiddag aan te brengen. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid zal de Deelnemer en Wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen. De Deelnemer of Wederpartij is niet gerechtigd om de Overeenkomst op grond hiervan te beëindigen.

2.7.    Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en de plaats van de studiemiddag te wijzigen. Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. Een eventuele wijziging levert geen grond op voor beëindiging van de Overeenkomst.

 

3. Annulering en verhindering

3.1.    Annulering van deelname door een Wederpartij is uitsluitend schriftelijk (ook per e-mail) mogelijk tot één maand van tevoren.

3.2.    Bij annulering minder dan één maand van tevoren is Deelnemer/Wederpartij het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

3.3.    De financiële verplichting van de Deelnemer of Wederpartij ten opzichte van het Kenniscentrum Evenementenveiligheid vervalt niet door het niet bezoeken van de studiemiddag door de Deelnemer/Wederpartij.

3.4.    Bij verhindering of niet deelnemen aan de studiemiddag door een Deelnemer/Wederpartij, is de Wederpartij het gehele inschrijfgeld aan het Kenniscentrum Evenementenveiligheid verschuldigd.

3.5.    Ingeval een Deelnemer niet in staat is de studiemiddag bij te wonen, is de Wederpartij bevoegd een vervanger te laten deelnemen. De vervanger dient ter plaatse aan te tonen dat hij de Deelnemer vervangt, door het tonen van een bevestigingsbericht van inschrijving dat aan de Deelnemer is gestuurd.

3.6.    Bij overlijden van de Deelnemer eindigt de Overeenkomst op de dag van overlijden. Reeds tevoren betaalde kosten worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de Overeenkomst.

 

4. Tussentijdse beëindiging

Het Kenniscentrum Evenementenveiligheid is gerechtigd om, zonder enig recht op schadevergoeding voor de Wederpartij c.q. recht op restitutie van de door de Wederpartij reeds voldane of opeisbare facturen, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:

–          de Wederpartij de facturen niet tijdig betaalt, onverminderd het recht van het Kenniscentrum Evenementenveiligheid op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding;

–          de geheimhoudingsplicht of de intellectuele eigendomsrechten niet worden geëerbiedigd, een en ander onverminderd het recht van het Kenniscentrum Evenementenveiligheid op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en het recht op schadevergoeding wegens de gepleegde inbreuk;

–          de Wederpartij haar bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of haar bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

–          in geval van (een verzoek tot) faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;

–          indien de Wederpartij of Deelnemer ernstig in opspraak raakt;

–          indien de Wederpartij of Deelnemer aan het Kenniscentrum Evenementenveiligheid bewust onjuiste relevante gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de Overeenkomst;

–          indien er naar het oordeel van het Kenniscentrum Evenementenveiligheid sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen het Kenniscentrum Evenementenveiligheid en de Wederpartij/Deelnemer;

–          indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van het Kenniscentrum Evenementenveiligheid tegen voortzetting van de Overeenkomst verzetten.

 

5. Geschillen

5.1.    Op deze Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

5.2.    Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

 

6. Diversen

6.1.    Op deze Overeenkomst zijn tevens de Algemene Voorwaarden van het Kenniscentrum Evenementenveiligheid van toepassing. Deze zijn op te vragen bij het Kenniscentrum Evenementenveiligheid en zijn te vinden op www.kcev.nl/diensten.

6.2.    De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden in hun geheel nietig c.q. onverbindend zijn. In plaats van de  nietige of ongeldige bepaling zullen het Kenniscentrum Evenementenveiligheid en de Wederpartij een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

6.3.    Het niet nemen door het Kenniscentrum Evenementenveiligheid van enige actie in geval van wanprestatie door de Wederpartij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een afstand van recht.

6.4.    Voor de gevallen waarin de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zullen partijen in goed onderling overleg een passende regeling overeenkomen die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

6.5.    Indien enige bepaling tussen het Kenniscentrum Evenementenveiligheid en de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) strijdig is met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst(en).

6.6.    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.